Loading List for Mission 085 02 October 1944
Src Pos Rnk Name Status   Src Pos Rnk Name Status   Src Pos Rnk Name Status   Src Pos Rnk Name Status
LL P CAPT Tom L. Fitzsimmons Sortie   LL P 2LT Howard R. Heinz Sortie   LL P 2LT Edwin J. Himel Sortie   LL P 2LT Willie D. Ewing Sortie
LL CP 2LT F. T. Stehle Sortie   LL CP   Donald R. Landeck Sortie   LL CP LT Richard J. Hiss Sortie   LL CP 2LT W. R. Himes Sortie
LL DRN 2LT Charles W. Hoeffner Sortie   LL B   James J. Scott Sortie   LL B LT W. N. Foster Sortie   LL DRN 2LT Arthur J. Bryant Sortie
LL PPN   William W. Gillespie Sortie   LL FE   Robert R. Cole Sortie   LL FE SGT Louis L. Kirchofer Sortie   LL B 2LT J. N. Holland Sortie
LL B 2LT Patrick J. Connolly, Jr. Sortie   LL RO   Walter E. Wright Sortie   LL RO SGT Kenneth R. Duncan Sortie   LL FE SGT Decatur G. Byrd Sortie
LL FE TSGT A. J. Aufiero Sortie   LL BG   John R. Brock Sortie   LL WG SGT Everett G. McNicholas Sortie   LL RO SGT William W. Larson Sortie
LL RO TSGT J. J. Moore Sortie   LL NG   M. F. Clements Sortie   LL WG SGT Arnold R. Welch Sortie   LL BG SGT Eugene McNeely Sortie
LL BG SSGT John H. Atherton Sortie   LL TG   Richard L. Lopez Sortie   LL BG SGT Leon S. Levandowski. Sortie   LL WG SGT George Klapak Sortie
LL WG SSGT Jesse D. Stovall Sortie               LL TG SGT Reece S. Jameson Sortie   LL TG SGT Frances X. Murphy Sortie
LL TG   P. E. Moore Sortie                                    
                                             
LL P 2LT Marlow W. Ellingford Sortie   LL P 2LT Albert I. Pierce Sortie   LL P 2LT John J. McElroy Sortie   LL P LT Wade V. Smith Sortie
LL CP LT James H. Renfro Sortie   LL CP 2LT Corbin B. Willis, Jr. Sortie   LL CP LT Richard L. Haggard Sortie   LL CP LT R. M. Ratcliff Sortie
LL DRN LT Henry H. White Sortie   LL B 2LT Neil Hampton Sortie   LL B LT James E. Silger Sortie   LL DRN LT Paul Waldman Sortie
LL B LT Gerard M. Rastello Sortie   LL FE TSGT Howard G. Butler, Jr. Sortie   LL FE LT Ivory O. Dunn Sortie   LL B LT Howard F. Lancaster Sortie
LL FE SGT Thomas F. Spence Sortie   LL RO TSGT Albert M. Siudeikis Sortie   LL RO SGT B. P. Kapitan Sortie   LL FE TSGT Raymond H. Hudson Sortie
LL RO SGT Eugene A. Martino Sortie   LL BG SSGT S. J. Nemes Sortie   LL BG SGT J. D. Algae Sortie   LL RO SSGT Norris A. Rose Sortie
LL WG SGT Maurice L. Cornell Sortie   LL WG SGT C. E. Warren Sortie   LL WG SGT G. H. Diggans Sortie   LL WG SSGT LeRoy W. Dietert Sortie
LL BG SGT Alfred H. Lehman Sortie   LL WG SGT Kenneth R. Mullen Sortie   LL WG SGT H. P. Grimshaw Sortie   LL BG SSGT Arthur D. Zellers Sortie
LL TG SGT I. M. Burch Sortie   LL TG SGT Gus T. Hodge Sortie   LL TG SGT G. M. Lotz Sortie   LL TG SGT Arthur E. Gosselin Sortie
                                             
LL P 1LT Karl Kurbjun Sortie   LL P 2LT Orville R. Winfield Sortie   LL P 2LT Robert W. McAnelly Sortie   LL P 2LT Leon F. Price Sortie
LL CP LT G. L. Goodman Sortie   LL CP LT John K. Todd Sortie   LL CP LT Lewis K. Cloud Sortie   LL CP 2LT Clingman W. Dorman Sortie
LL DRN 2LT Robert S. Bee Sortie   LL DRN LT William T. Winship Sortie   LL B LT Lloyd D. Jack Sortie   LL DRN 2LT Comer B. Thompson Sortie
LL B 2LT B. E. Williams Sortie   LL B LT Edward M. Borger Sortie   LL DRN LT J. H. Buckley Sortie   LL B 2LT F. A. Prete Sortie
LL FE SGT Louis J. Trudel Sortie   LL FE SGT Columbus E. Ford, Jr. Sortie   LL FE SGT Mike J. Bakos Sortie   LL FE SGT Jesse P. Dillahunty Sortie
LL RO TSGT William P. Norman Sortie   LL RO SGT Robert M. Rock Sortie   LL RO SGT Alfred Usie Sortie   LL RO TSGT George L. Foley Sortie
LL TG SSGT T. E. Keithley Sortie   LL WG SGT J. E. McDonald Sortie   LL BG SGT J. L. Simons Sortie   LL WG SSGT J. M. McManus Sortie
LL WG SSGT George Eckerdt Sortie   LL BG SGT A. Ratermann Sortie   LL WG SGT Earl K. Reinhardt Sortie   LL BG SSGT J. E. Baldwin Sortie
LL TG SSGT M. N. Earls Sortie   LL TG SGT D. L. Rantschler Sortie   LL TG SGT W. R. Ilk Sortie   LL TG SSGT R. A. Wilson Sortie
LL X CAPT O. O. Selke Sortie                           LL X LT   Wood Sortie
                                             
LL AC CAPT E. C. Smith, Jr. Sortie                                    
LL P LT Fred A. Hendricks Sortie                                    
LL CP LT H. C. Krasemann Sortie                                    
LL DRN LT J. R. Farris Sortie                                    
LL PPN   P. C. Sielfleisch Sortie                                    
LL MO   F. G. Daniels Sortie                                    
LL B FO R. D. Wolfe Sortie                                    
LL FE SGT Paul L. Nance Sortie                                    
LL RO SGT G. R. Faigen Sortie                                    
LL G SGT Eugene C. Watkins Sortie                                    
                                             
LL P 2LT James J. Dimel Sortie   LL P LT Everett I. Hall Sortie   LL P 2LT Raymond G. Belanger Sortie   LL P CAPT Elliot Tubbs Sortie
LL CP LT Marshall T. Heckerson Sortie   LL CP LT P. E. Harris Sortie   LL CP   Harold L. Rand Sortie   LL CP LT George J. Routhier Sortie
LL B LT Theodore Rothkop Sortie   LL DRN LT J. P. Connolly Sortie   LL DRN   William Cassanos Sortie   LL DRN LT W. Wolf Sortie
LL FE   Samuel P Soldano Sortie   LL B LT N. J. Henson Sortie   LL B   Morton B. Fields Sortie   LL B LT W. W. Cain Sortie
LL RO   Carlton P. Smith Sortie   LL FE   James M. Birkenholz Sortie   LL FE   Robert H. Corby Sortie   LL FE   Allen C. Gilbert Sortie
LL BG   Eugene Evans Sortie   LL RO   Lowell H. Mercill Sortie   LL RO   Harry Levine Sortie   LL RO   W. Hackert Sortie
LL WG   Dale B. McNichols Sortie   LL G   R. A. Patnoe Sortie   LL BG   Dwayne F. Nelson Sortie   LL BG   J. Leddy Sortie
LL WG   Hugh J. Quigley Sortie   LL G   C. J. Witteman Sortie   LL WG   Herbert J. Crawford Sortie   LL WG   O. Heidemann Sortie
LL TG   Chelsey C. Miller Sortie   LL G   John J. O'Brien Sortie   LL TG   W. G. Dickerson Sortie   LL TG   Roy Prince Sortie
                                             
LL P 2LT William D. Brooks Sortie   LL P 2LT Gene Petersen Sortie   LL P LT Robert J. Rohan Sortie   LL P 2LT Bernard Fishel Sortie
LL CP   R. M. Dickey Sortie   LL CP   John W. Fox, Jr. Sortie   LL CP LT R. C. Wrolsen Sortie   LL CP LT Carlo S. Ascari Sortie
LL DRN   J. L. Taylor Sortie   LL DRN   John H. Gillick, Jr. Sortie   LL B LT C. Scott Sortie   LL B LT John C. Albanese Sortie
LL B   Robert D. Smith Sortie   LL B   Charles B. Cashin Sortie   LL FE   Louis J. Traber Sortie   LL FE   G. C. Smith Sortie
LL FE   John W. Gill Sortie   LL FE   Herbert L. Huff Sortie   LL RO   H. J. Barron Sortie   LL RO   A. E. Polczynski Sortie
LL RO   Leonard M. Belair Sortie   LL RO   Matthew S. Caggiano Sortie   LL G   S. Keller Sortie   LL BG   J. T. Buie Sortie
LL BG   Frank J. Suranofsky Sortie   LL BG   Darrel T. Koll Sortie   LL G   William R. Allen Sortie   LL WG   J. M. Farley Sortie
LL WG   Edward T. Schoonover Sortie   LL WG   Lyle J. McKenzie Sortie   LL G   Eugene Mills Sortie   LL WG   J. T. Wolck Sortie
LL TG   Wallis W. Woodworth Sortie   LL TG   Wilbur S. Everman Sortie   LL G   W. E. Wiswell Sortie   LL TG   John Narog Sortie
                                             
LL P 2LT Dean F. Coy Sortie   LL AC MAJ V. C. Mullin Sortie                        
LL CP LT Robert S. Hall Sortie   LL P LT Ernest P. Berry Sortie                        
LL DRN LT Burton Colan Sortie   LL CP LT W. M. Tulman Sortie                        
LL B LT Robert J. Coyle Sortie   LL DRN LT Russel Knopp (Knapp) Sortie                        
LL FE   Howard R. Brown Sortie   LL PPN   George F. McNamara Sortie                        
LL RO   Merrill R. MacDonald Sortie   LL MO   E. D. Walter Sortie                        
LL BG   W. C. Lambert Sortie   LL B LT John F. Rivers Sortie                        
LL WG   Adam T. Klosowski Sortie   LL FE   Theodore Ball Sortie                        
LL TG   Alvin T. Birkelback Sortie   LL RO   Albert Staffen Sortie                        
            LL WG   Billy C. Bangs Sortie                        
                                             
LL AC MAJ C. A. Thompson Sortie   LL P 1LT Bernard Zurkoff Sortie   LL P 2LT Ernest I. Barker Sortie   LL P 2LT Norman D. McIntire Sortie
LL P 1LT George A. Reed Sortie   LL CP 2LT Walter E. Smith Sortie   LL CP 2LT Wilbur I. Smith Sortie   LL CP 2LT Ralph T. Harrigan Sortie
LL CP 1LT Richard K. White Sortie   LL DRN 2LT Stanley M. Mildenberg Sortie   LL DRN 2LT G. V. Cohlmia Sortie   LL DRN 2LT Robert L. Solnick Sortie
LL DRN 1LT Marvin G. McQuate Sortie   LL B 2LT Robert N. Fielden Sortie   LL B FO F. M. Dwyer Sortie   LL B 2LT Harry Solnick Sortie
LL PPN   A. J. Dancy Sortie   LL FE TSGT Gordon Robertson Sortie   LL FE SGT C. M. Flaig Sortie   LL FE SGT Berthold C. Bartel Sortie
LL MO   N. Foty Sortie   LL RO TSGT Earl J. Stauder Sortie   LL RO SSGT Porfirio F. Saenz Sortie   LL RO SGT Jesse R. Willis Sortie
LL B 1LT Ned A. reading Sortie   LL BG SSGT Frederick O. Pearce Sortie   LL BG SSGT Thomas L. Chesko Sortie   LL BG SGT John J. Yerke Sortie
LL FE TSGT Woodrow F. Magers Sortie   LL WG SSGT M. Baskin Sortie   LL WG SSGT E. L. Kimball Sortie   LL TG SGT Marvin Ableman Sortie
LL RO TSGT J. K. Boyce Sortie   LL TG SSGT Harry E. Theobald Sortie   LL TG SSGT Richard M. Brown Sortie   LL WG SGT Eugene E. Pickard Sortie
LL G TSGT Walter A. Woods Sortie                                    
                                             
LL P 2LT William H. Adams Sortie   LL P 2LT David R. Chambers Sortie   LL P 2LT John T. Frazier Sortie   LL P 2LT Erling R. Chappelle Sortie
LL CP 2LT Robert W. Rhoads Sortie   LL CP 2LT Virgil H. Miller Sortie   LL CP 2LT Robert M. Dennis Sortie   LL CP 2LT M. E. Rickard Sortie
LL DRN 2LT Edward P. Hill Sortie   LL DRN FO John J. Howker Sortie   LL B 2LT Robert M. Lowe Sortie   LL DRN 2LT Donald S. Thompson Sortie
LL B 2LT Stephen G. Murphy Sortie   LL B 2LT George W. Hinman Sortie   LL DRN 2LT Emery J. Middour, Jr. Sortie   LL B 2LT Oliver M. Walcott Sortie
LL FE CPL Jeremiah R. Trythall Sortie   LL FE SGT Leroy R. Ehlert Sortie   LL FE CPL John T. Alecksick Sortie   LL FE MSGT William R. Spann Sortie
LL RO CPL George M. Joseph Sortie   LL RO SSGT Adam Berasley Sortie   LL RO CPL Ernest D. Ammons Sortie   LL RO SGT Albert H. Blomer Sortie
LL BG CPL Salvatore J. Petrucci Sortie   LL WG SGT Charles W. Margason Sortie   LL BG CPL Martin Mosio Sortie   LL BG SSGT Samuel P. Scales Sortie
LL WG CPL Alec Lindquist Sortie   LL BG SGT Claude M. Custer Sortie   LL WG CPL Wayne F. Gilleland Sortie   LL WG SGT Roger M. Dennison Sortie
LL TG CPL Burton W. Allen Sortie   LL TG SGT Alfred B. Grabowski Sortie   LL WG CPL Earl W. Campbell Sortie   LL TG SGT Dale F. Ballinger Sortie
                                             
LL P 2LT Thomas B. Patterson Sortie                                    
LL CP 2LT Willard R. Nestle Sortie                                    
LL DRN 2LT A. P. Coury Sortie                                    
LL B 2LT Edward H. Greenwald Sortie                                    
LL FE SGT Raymond L. Weinbrenner Sortie                                    
LL RO SGT William S. Skrha Sortie                                    
LL G SGT William B. Breece Sortie                                    
LL G SGT Michael Osuch Sortie                                    
LL G SGT Murphy Simon Sortie                                    
                                             
LL P 2LT Clarence B. Herrmann Sortie   LL P CAPT William G. Simpson Sortie   LL P 1LT William B. Munroe Sortie   LL P 2LT Frank A. Scheopner Sortie
LL CP LT Robert M. Etter Sortie   LL CP 2LT Rex W. Wilde Sortie   LL CP 2LT Guy A. Peake Sortie   LL CP LT John S. Read Sortie
LL B LT Vernon A. Meierhenry Sortie   LL DRN 2LT Ownie B. Wouri Sortie   LL DRN 2LT R. H. O'Boyle Sortie   LL DRN LT James Koromilas Sortie
LL DRN LT William M. Annan Sortie   LL PPN LT J. E. Lineberger Sortie   LL B LT A. A. Vander Haeghen Sortie   LL B LT Thomas L. Jackson Sortie
LL FE SGT John H. Sartain Sortie   LL B 2LT James S. Teddy, Jr. Sortie   LL PPN LT A. J. Malmer Sortie   LL FE SGT Cornelius P. Kelleher Sortie
LL RO SGT Robert R. Stone Sortie   LL FE TSGT Robert W. Gaerte Sortie   LL FE TSGT John B. Donahue Sortie   LL RO SGT Richard Young Sortie
LL WG SGT John W. Jackson Sortie   LL RO SSGT   Cole Sortie   LL RO SSGT Robert E. Zach Sortie   LL WG SGT W. E. Ferrell Sortie
LL TG SGT Joseph K. Cook Sortie   LL BG SSGT Henry S. Baxter Sortie   LL G SSGT T. Lathrop Sortie   LL BG SGT Sidney T. Cahoon Sortie
LL BG SSGT S. S. Gilbert Sortie   LL WG SSGT Travis D. Wright Sortie   LL G SSGT Ernest P. Abril Sortie   LL TG SGT Herbert O. Hall Sortie
            LL TG SSGT August Ehler Sortie   LL G SSGT Clayton E. Hutsell Sortie            
                                             
LL P 2LT Robert C. Cross Sortie   LL P 2LT Gerson Bacher Abort                        
LL CP LT James R. Grissom Sortie   LL CP LT Nathan Spungin Abort                        
LL DRN LT G. J. Taylor Sortie   LL DRN LT Charles R. Monk Abort                        
LL B LT Roy D. Bronson Sortie   LL B LT George L. Edgar Abort                        
LL FE SGT Russell L. Long Sortie   LL FE SGT Charles A. Blankinship Abort                        
LL RO CPL George Bevins Sortie   LL RO SGT Alfred L. Bain Abort                        
LL BG CPL Cyril R. Suing Sortie   LL G SGT William F. Curtis Abort                        
LL WG CPL Don D. Conyers Sortie   LL G SGT Paul E. V. J. Bolduc Abort                        
LL TG CPL Milton D. Kelm Sortie   LL G SGT Albin J. Markiewicz Abort                        
                                             
LL AC MAJ L. J. Avery Sortie   LL AC CAPT L. E. Herman Sortie                        
LL P   R. O. Shacklett Sortie   LL P   E. T. Hall Sortie                        
LL CP   J. E. McCarthy Sortie   LL CP   R. H. Dolan Sortie                        
LL DRN   A. H. Kuhlman Sortie   LL DRN   F. D. Kelly Sortie                        
LL PPN   W. W. Moleny Sortie   LL PPN   E. W. Low Sortie                        
LL MO   S. Goldberg Sortie   LL B   E. M. Gibbons Sortie                        
LL B   D. E. Thompson Sortie   LL MO   R. C. Harrson Sortie                        
LL FE   A. R. Parker Sortie   LL FE   M. P. Krachmal Sortie                        
LL R   C. E. Pledge Sortie   LL R   J. A. Martindale Sortie                        
LL G   J. A. Kearns Sortie   LL G   V. P. Robinson Sortie                        

 

Previous Crew List | Flimsy | Next Crew List

 

The loading lists are created from original documents when available. Flimsies (Forms 15) provide pilot and formation information. Consolidated loading lists provide the manning record. Some of these have been lost, and in those instances manning is taken from the last known (LK) crew listed, or from a known crew list (CL). These sources should not be looked upon as being accurate. Only the loading list (LL) information shows factual crew manning.

Glossary

1LT - First Lieutenant.

2LT - Second Lieutenant.

AC - Air commander

B - Bombardier

BG - Ball gunner

CAPT - Captain.

COL - Colonel.

CP - Copilot (second pilot)

CPL - Corporal

DRN - Dead reckoning navigator

FE - Flight engineer

LTCOL - Lieutenant Colonel.

MAJ - Major.

MO - Mickey Operator.

NG - Nose gunner

NTN - Nose turret/Navigator.

O - Observer (?)

P - (first) Pilot

Pos - Position on Crew

PPN - Pin point navigator

PVT - Private

Rank - Rank

RO - Radio operator

SGT - Seargeant

Src - source (LL - loading list; CL - known crew list; FL - Flimsy; LK - Last known)

SSGT - Staff Seargeant

TG - Tail gunner

TSGT - Technical Seargeant

TT - Top Turret

U - Unknown

X - Passenger (?)

WG - Waist gunner (Left and Right)

 

Copyright © 1998-2016 486th Bomb Group Association.